2017-11-07

Kontrole zewnętrzne – rok 2017

Informacja na temat  ochrony danych osobowych zawartych w materiałach z kontroli zewnętrznych zamieszczonych w BIP.

Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 1764 ) informuje się, że dokonywane są wyłączenia jawności treści zawartych w materiałach z kontroli opublikowanych w niniejszym BIP, na podstawie i w zakresie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ). 

Kontrole zewnętrzne, to kontrole Urzędu Miasta w Jaśle / Miasta Jasło / wykonywane przez organy zewnętrzne takie jak między innymi:
-    Regionalna Izba Obrachunkowa,
-    Najwyższa Izba Kontroli,
-    Podkarpacki Urząd Wojewódzki
-    Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
-    Państwowa Inspekcja Pracy.

Kontrole zewnętrzne Urzędu Miasta w Jaśle / Miasta Jasło / w 2017 r.

Lp.

 

Jednostka

kontrolująca

Jednostka

kontrolowana

Zakres kontroli

Wynik kontroli –

podgląd

 1.

Wojewoda Podkarpacki

Wydział Spraw Obywatelskich

Prawidłowość organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej

zobacz

 2.

Wojewoda Podkarpacki

Stanowisko ds. Kultury SK

Stan zachowania obiektów grobownictwa wojennego oraz określenie potrzeb remontowych

zobacz

 3.

Archiwum Państwowe w Rzeszowie

Wydział Organizacyjny i Kadr

Prawidłowość postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną

zobacz

4.

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Wydział Funduszy Zewnętrznych

Kontrola pośrednia na miejscu realizacji projektu nr RPPK.06.02.02-18-0015/16 pn. „Poprawa dostępności usług w zakresie pomocy społecznej w Jaśle”. Uwaga; załączniki są dostępne w Wydziale Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta w Jaśle.

zobacz

 

 

 

 

 

5.

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Wydział Funduszy Zewnętrznych

Kontrola pośrednia na miejscu realizacji projektu nr RPPK.06.04.03-18-0053/16 pn. „Miasto wiedzy. Podniesienie jakości edukacji oraz poszerzenie oferty kształcenia i doskonalenia poprzez realizację zintegrowanego planu reformującego wraz z poprawą infrastruktury w Jaśle”. Uwaga; załączniki są dostępne w Wydziale Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta w Jaśle.

zobacz

 

6.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaśle

Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Ocena stanu sanitarnego placówki pracy pozaszkolnej ( Ogród Jordanowski )

zobacz

7.

Państwowa Inspekcja Pracy w Rzeszowie

Urząd Miasta

Kontrola realizowana w związku z indywidualnym wypadkiem przy pracy

zobacz

8.

Ministerstwo Finansów Departament Audytu Środków Publicznych Wydział Terenowy Audytu w Rzeszowie

Wydział Funduszy Zewnętrznych

Audyt projektu nr RPPK.06.04.03-18-0053/16 „Miasto wiedzy. Podniesienie jakości edukacji oraz poszerzenie oferty kształcenia i doskonalenia poprzez realizację zintegrowanego planu reformującego wraz z poprawą infrastruktury w Jaśle”.

zobacz

9.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie Oddział w Jaśle

Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Przeprowadzenie w Parku Miejskim i w Ogródku Jordanowskim w Jaśle fitosanitarnej kontroli roślin.

zobacz

10 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Urząd Miasta w Jaśle Kontrola przestrzegania przepisów ppoż zobacz

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się